S

Sinh con thứ 3

Thôn 3 năm không sinh con thứ 3

Thôn 3 năm không sinh con thứ 3

Nhờ sự nỗ lực, cố gắng vận động tuyên truyền cho người dân thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình nên trong những năm qua nhận thức của một bộ phận nguời dân thôn 1 (xã EaH’đing, CưM’gar, ĐắkLắk) đã được thay đổi, nhiều cặp vợ chồng đã tự nguyện sử […]