Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011 của Tổng cục dân số

  1. Đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt 4 dự án và 1 Đề án của chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ và các hoạt động khác theo kế hoạch được giao trong năm 2011; hoàn thành các hoạt động, nhiệm vụ về sử dụng các biện pháp tránh thai, sàng lọc trước và sơ sinh, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh. Triển khai thực hiện Chiến lược Dân số-Sức khỏe sinh sản 2011-2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ 2011-2015.
  2. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông thường xuyên của các Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan truyền thông đại chúng; thực hiện tuyên truyền vận động tại vùng trọng điểm, tư vấn trực tiếp và tư vấn cộng đồng. Sản xuất, nhân bản và cung cấp sản phẩm truyền thông, túi truyền thông cho các địa phương. Tổ chức có hiệu quả chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn đợt II/2011. Quảng bá và thực hiện tư vấn DS/SKSS/KHHGĐ thông qua hệ thống tổng đài viễn thông 1900571265 và internet. Tổ chức các sự kiện truyền thông (Ngày dân số thế giới 11/7, 50 năm ngày dân số Việt Nam, tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2011…).
  3. Tổ chức tốt việc cung cấp và thực hiện các dịch vụ KHHGĐ, bảo đảm thuốc thiết yếu, chi phí kỹ thuật và quản lý, chi phí xử lý tai biến dịch vụ KHHGĐ. Đào tạo kỹ thuật cấy thuốc tránh thai, thuốc tiêm tránh thai. Thực hiện việc mua, bảo quản, vận chuyển và cung cấp phương tiện tránh thai, bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng sử dụng. Tăng cường các hoạt động tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dịch vụ KHHGĐ, đảm bảo và hoàn thiện hậu cần phương tiện tránh thai.
  4. Hướng dẫn, giám sát các địa phương, đơn vị thực hiện đúng tiến độ các mô hình, đề án: giảm mất cân bằng giới tính khi sinh tại 43 tỉnh có tỉ số giới tính khi sinh trên 110; giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại 15 tỉnh; nâng cao chất lượng dân số tại một số dân tộc ít người tại 7 tỉnh; tư vấn và khám tra sức khỏe tiền hôn nhân tại 55 tỉnh/thành phố, sàng lọc sơ sinh và trước sinh; chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng tại 7 tỉnh; ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị các bệnh phình đại tràng bẩm sinh, còn ống động mạch và tăng sản thượng thận bẩm sinh; đề án can thiệp làm giảm tỷ lệ mắc bệnh thalassemia tại cộng đồng. Xây dựng danh mục, số lượng tiêu chuẩn kỹ thuật các trang thiết bị phục vụ triển khai sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh…
  5. Tiếp tục xây dựng, cập nhật và hoàn thiện kho dữ liệu tại các cấp, bảo đảm thiết bị, trình độ cán bộ và các điều kiện cần thiết để vận hành kho dữ liệu điện tử về DS-KHHGĐ. Tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện việc đổi sổ hộ gia đình, đảm bảo hoàn thành việc đổi sổ hộ gia đình năm 2011. Xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định hướng dẫn chế độ ghi chép ban đầu và báo cáo thống kê chuyên ngành DS-KHHGĐ.
  6. Tiếp tục củng cố và ổn định tổ chức bộ máy làm DS-KHHGĐ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp xã. Tham mưu xây dựng và trình ban hành các văn bản về chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ. Xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên trách các cấp trong nhiệm kỳ Chính phủ mới.
  7. Triển khai kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ. Đào tạo cán bộ cơ sở về kỹ năng tin học và sử dụng phần mềm hệ thông tin quản lý chuyên ngành DS-KHHGĐ, triển khai kế hoạch nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho cơ quan DS-KHHGĐ các cấp.
  8. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được giao về DS-KHHGĐ và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đề án đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Chiến lược DS-SKSS 2011-2020; Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số; Đề án Tổng thể nâng cao chất lượng dân số Việt Nam 2011-2020; Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ 2011-2015; Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án can thiệp mất cân bằng giới tính khi sinh tại các tỉnh có tỉ số giới tính khi sinh cao. Xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế trong nhiệm kỳ Chính phủ mới…Xây dựng và ban hành Thông tư về chức danh, mã số các ngạch viên chức DS-KHHGĐ; xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức DS-KHHGĐ; Thông tư hướng dẫn về quản lý và định mức chi phí tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai; Thông tư hướng dẫn chế độ ghi chép ban đầu và biểu mẫu báo cáo thống kê chuyên ngành DS-KHHGĐ…Hướng dẫn các địa phương xây dựng chương trình hành động về DS-SKSS 2011-2015.
  9. Tăng cường thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực DS-KHHGĐ nhằm phát hiện những vi phạm về tuyên truyền phổ biến các phương pháp tạo giới tính thai nhi và siêu âm chọn giới tính khi sinh. Kiểm tra chuyên đề và kiểm tra thường xuyên thực hiện công tác DS-KHHGĐ tại các tỉnh, thành phố.
  10. Tăng cường hợp tác quốc tế, song/đa phương về DS-KHHGĐ với Trung Quốc, Đài Loan và các đối tác UNFPA, ADB, MSI, PATH, USAID, PSI, hợp tác Nam-Nam (PPD)… Xây dựng danh mục dự án gọi vốn đầu tư phát triển chính thức (ODA) bao gồm cả viện trợ không hoàn lại và vốn vay của nước ngoài cho lĩnh vực DS-KHHGĐ 2011-2015.

Xem thêm:

Speak Your Mind

*